COMPLIANCE

Logo

Zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych z interesariuszami, EKOCEL hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

EKOCEL podejmuje dialog z otoczeniem w celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich pracowników. Jesteśmy świadomi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnienie spisanych standardów, zarówno wobec innych zatrudnionych w EKOCEL, jak również wobec Klientów, Poddostawców i Podwykonawców. Księga zgodności (Compliance) jest dla wszystkich pracowników EKOCEL wskazówką jak odpowiedzialnie żyć, pracować oraz zachowywać się wobec poszczególnych grup interesariuszy: Konsumentów, Udziałowców, Dostawców, Klientów i Konkurencji, a także wobec środowiska naturalnego i społeczności krajów, w których prowadzimy działalność. Księga zgodności  wyznacza standardy i wskazówki do tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poniższych zapisów:

Jednocześnie informujemy, że Podwykonawcy, jak i Usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania CODE OF CONDUCT obowiązującego w MAN Truck & Bus AG.

error: Content is protected !!