RODO

Zanim się z nami skontaktujesz za pomocą  formularza dostępnego na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

Pamiętaj, że wysyłając do nas e-mail’a, czy formularze dostępne na naszej stronie internetowej zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Compliance

Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi interesariuszami EKOCEL hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość, pracowitość i sumienność  w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

EKOCEL podejmuje dialog z otoczeniem w celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich pracowników. Musimy być bowiem świadomi, iż każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnienie spisanych standardów, zarówno wobec innych zatrudnionych w EKOCEL , jak klientów, poddostawców i podwykonawców. Kodeks jest dla wszystkich pracowników EKOCEL drogowskazem pokazującym, jak odpowiedzialnie zachowywać się wobec poszczególnych grup interesariuszy: konsumentów, udziałowców, dostawców, klientów i konkurencji, a także wobec środowiska naturalnego i społeczności krajów, w których prowadzimy działalność.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poniższych zapisów:

Powyższe zasady odzwierciedlają wartości etyczne, jakich EKOCEL chce przestrzegać. Stanowi on dla pracowników wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak   i okołobiznesowych.

Jednoczesnie informujemy, że podwykonawcy, jak i usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania CODE OF CONDUCT obowiązującego w MAN Truck & Bus AG.: Man code of conduct suppliers and business partners

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny w EKOCEL został utworzony  w celu usystematyzowania panujących zasad oraz stworzenia punktu odniesienia w sytuacjach niejasnych, problematycznych, aby wzmocnić transparentność wymogów i oczekiwań obowiązujących w firmie. Kodeks ma pełnić funkcję profilaktyki i przeciwdziałania nadużyciom takim jak działania korupcyjne, konflikty interesów, nieprzestrzeganie  wewnętrznych wymagań, czy nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmowych.

Kodeks Etyczny łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania, a tym samym stanowi ramy działania i postępowania w EKOCEL.

Stanowi on wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

Wartości ujęte w Kodeksie Etycznym są drogowskazem do stworzenia nowoczesnej kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik ma możliwość identyfikowania się z firmą EKOCEL.

Nasze cele oraz nasze wartości i zasady stanowią fundament kultury EKOCEL, które znajdziesz w Kodeksie Etycznym.

Polityka Antykorupcyjna

W związku z faktem, iż zapobieganie i zwalczanie korupcji jest priorytetem Zarządu EKOCEL, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu POLTYKI ANTYKORUPCYJNEJ.

Podstawą Polityki Antykorupcyjnej jest systematyczna analiza ryzyk obejmująca wszystkie obszary działalności w celu przeciwdziałania korupcji i eliminacji wszelkich zjawisk korupcyjnych.

Kluczowym elementem programu jest proces sprawdzania partnerów biznesowych. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi identyfikujemy zagrożenia oraz podejmujemy odpowiednie działania w celu wyeliminowania ryzyka korupcji.

Szczególną wagę kładziemy na informowanie i szkolenie naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Elementem Polityki Antykorupcyjnej jest system zgłaszania informacji o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach przepisów. System ten pozwala nam chronić nas i naszych partnerów biznesowych przed naruszeniami. W tym celu utworzony został adres e-mail’owy: antykorupcja@ekocel.pl, na które można wysyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych. Ponadto na stołówce w naszej siedzibie w Rekowie Górnym jest zamocowana skrzynka, do której można wrzucać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych w formie papierowej. Oba systemy zapewniają ochronę i poufność osoby zgłaszającej. Dla zapewnienia jeszcze większego komfortu osoby zgłaszającej, Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy uruchomiła adres e-mail: antykorupcja-ekocel@kpdi.pl, na który także można przesyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych.

Informujemy, iż w przypadku braku dowodów czy braku szczegółowych informacji związanych ze zgłoszeniem – jego rozpatrzenie może być utrudnione lub niemożliwe.

W przypadku dokonania zgłoszenia osoba zgłaszająca ma możliwość wskazania danych osobowych. W takim przypadku EKOCEL Sp. z o.o. będzie Administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym skontaktowania się o ile będzie to niezbędne. Brak podania danych osobowych  może w zależności od okoliczności utrudnić lub uniemożliwić realizację weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

Celem zapoznania się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz o prawach dotyczących danych prosimy o kliknięcie na link (informacja RODO).

Zasady obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej:

System Zarządzania Antykorupcyjnego:

Formularz zgłoszenia

potencjalnego i/ lub rzeczywistego działania korupcyjnego

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi danych osobowych wprowadzonych do formularza zgłoszenia.


    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EKOCEL Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu, w tym w szczególności adresu e-mail wyłącznie dla niezbędnych potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego."

    Czy osoba zgłaszająca wyraża zgodę na skontaktowanie się w celu uzyskania informacji związanych ze zgłoszeniem:

    Tak
    Nie