Zasady postępowania

Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych ze swoimi interesariuszami EKOCEL hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość, pracowitość i sumienność  w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników i partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

EKOCEL podejmuje dialog z otoczeniem w celu usprawnienia swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich pracowników. Musimy być bowiem świadomi, iż każdy z nas jest odpowiedzialny za spełnienie spisanych standardów, zarówno wobec innych zatrudnionych w EKOCEL , jak klientów, poddostawców i podwykonawców. Kodeks jest dla wszystkich pracowników EKOCEL drogowskazem pokazującym, jak odpowiedzialnie zachowywać się wobec poszczególnych grup interesariuszy: konsumentów, udziałowców, dostawców, klientów i konkurencji, a także wobec środowiska naturalnego i społeczności krajów, w których prowadzimy działalność.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poniższych zapisów:

Powyższe zasady odzwierciedlają wartości etyczne, jakich EKOCEL chce przestrzegać. Stanowi on dla pracowników wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak   i okołobiznesowych.

Jednoczesnie informujemy, że podwykonawcy, jak i usługodawcy zobowiązani są do przestrzegania CODE OF CONDUCT obowiązującego w MAN Truck & Bus AG.: Man code of conduct suppliers and business partners

Polityka Antykorupcyjna

W związku z faktem, iż zapobieganie i zwalczanie korupcji jest priorytetem Zarządu EKOCEL, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu POLTYKI ANTYKORUPCYJNEJ.

Podstawą Polityki Antykorupcyjnej jest systematyczna analiza ryzyk obejmująca wszystkie obszary działalności w celu przeciwdziałania korupcji i eliminacji wszelkich zjawisk korupcyjnych.

Kluczowym elementem programu jest proces sprawdzania partnerów biznesowych. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi identyfikujemy zagrożenia oraz podejmujemy odpowiednie działania w celu wyeliminowania ryzyka korupcji.

Szczególną wagę kładziemy na informowanie i szkolenie naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych.

Elementem Polityki Antykorupcyjnej jest system zgłaszania informacji o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach przepisów. System ten pozwala nam chronić nas i naszych partnerów biznesowych przed naruszeniami. W tym celu utworzony został adres e-mail’owy: antykorupcja@ekocel.pl, na który można wysyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych. Ponadto na stołówce w naszej siedzibie w Rekowie Górnym jest zamocowana skrzynka, do której można wrzucać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych w formie papierowej. Oba systemy zapewniają ochronę i poufność osoby zgłaszającej. Dla zapewnienia jeszcze większego komfortu osoby zgłaszającej, Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy uruchomiła adres e-mail: antykorupcja-ekocel@kpdi.pl, na który także można przesyłać informacje na temat potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych.

Informujemy, iż w przypadku braku dowodów czy braku szczegółowych informacji związanych ze zgłoszeniem – jego rozpatrzenie może być utrudnione.

Poprzez wysłanie wiadomości e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EKOCEL Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu, w tym w szczególności adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie dla niezbędnych potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą skrzynki znajdującej w siedzibie EKOCEL Sp. z o.o., osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przetwarzanie przez EKOCEL Sp. z o.o. swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie dla niezbędnych potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Administratorem danych jest EKOCEL Sp. z o.o. z siedzibą w Rekowie Górnym ul. Nowa 8, 84-123 Połchowo, nr KRS 0000129696.

Osoba wysyłająca zgłoszenie za pomocą e-mail oraz osoba dokonująca zgłoszenia za pomocą skrzynki w siedzibie spółki ma prawo dostępu do swoich danych i prawo do żądania ich poprawienia.

Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych może ułatwić przeprowadzenie rozpatrzenia zgłoszenia o możliwości naruszania Polityki Antykorupcyjnej oraz może ułatwić kontakt z zgłaszającym celem uzyskania informacji związanych ze zgłoszeniem.

EKOCEL Sp. z o.o. informuje, iż udostępnione dane mogą zostać przekazane właściwym organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej:

System Zarządzania Antykorupcyjnego:

Formularz zgłoszenia

potencjalnego i/ lub rzeczywistego działania korupcyjnego


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZOELLER TECH Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu, w tym w szczególności adresu e-mail zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922) wyłącznie dla niezbędnych potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego."

Czy osoba zgłaszająca wyraża zgodę na skontaktowanie się w celu uzyskania informacji związanych ze zgłoszeniem:

 Tak
 Nie